"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

RODO

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie informuje:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
 4. Dane osobowe są weryfikowane z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 5. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a)      udostępniania zbiorów bibliotecznych i kontroli ich zwrotów,

b)      wysyłania przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,

c)      prowadzenia statystyk publicznych,

d)      umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych,

e)      umożliwienia skorzystania z innych usług,

f)       dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442¹, w związku z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na rzecz Biblioteki usługi prawne, doradcze, informatyczne, pocztowe, archiwizowania i niszczenia dokumentów oraz inne firmy świadczące usługi na rzecz Biblioteki. Odbiorcami danych będą pracownicy Biblioteki i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a)      dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)      sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)      usunięcia danych osobowych,

d)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)      przenoszenia danych,

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece w Dmosinie jest możliwy pod adresem email: iod.bibl@iodanych.pl                 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z korzystaniem z wtyczki „Lubię to” na Facebooku

Kliknij "Lubię to!" a będziesz wiedział o wszystkich nowościach na stronie jako pierwszy! Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych tutaj.

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Biblioteki Publicznej w Dmosinie pod adresem https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Dmosinie-452935391387531/  w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

I.       Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dmosinie mieszcząca się w miejscowości Dmosin 9a, 95-061 Dmosin, reprezentowana przez Dyrektora.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się listownie na adres: 95-061 Dmosin 9a lub na adres e-mail: bibl.dmosin@wp.pl, lub
z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailem: iod.bibl@iodanych.pl  

II       Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

-    dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;

-    opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

III     Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

-    w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą Biblioteka Publiczna w Dmosinie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych usług i wydarzeń, promowaniu naszej firmy i oferowanych usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust.
1 lit f. RODO;

-    skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

IV     Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

-    podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

-    adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;

-    dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

-    anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany
i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

V       Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

a)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VI     Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VII    Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
W związku z czym:

-    dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

-    dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych
w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII  Państwa prawa:

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00

Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z FB powinni zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją FB.

IX.    Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu
i wpisów na fanpage'u na platformie internetowej Facebook.

X.      Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w oparciu o profilowanie.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.