"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

RODO

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie informuje:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
 4. Dane osobowe są weryfikowane z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 5. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a)      udostępniania zbiorów bibliotecznych i kontroli ich zwrotów,

b)      wysyłania przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,

c)      prowadzenia statystyk publicznych,

d)      umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych,

e)      umożliwienia skorzystania z innych usług,

f)       dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442¹, w związku z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na rzecz Biblioteki usługi prawne, doradcze, informatyczne, pocztowe, archiwizowania i niszczenia dokumentów oraz inne firmy świadczące usługi na rzecz Biblioteki. Odbiorcami danych będą pracownicy Biblioteki i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a)      dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)      sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)      usunięcia danych osobowych,

d)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)      przenoszenia danych,

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece w Dmosinie jest możliwy pod adresem email: iod.bibl@iodanych.pl                 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z korzystaniem z wtyczki „Lubię to” na Facebooku

Kliknij "Lubię to!" a będziesz wiedział o wszystkich nowościach na stronie jako pierwszy! Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych tutaj.

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Biblioteki Publicznej w Dmosinie pod adresem https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Dmosinie-452935391387531/  w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

I.       Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dmosinie mieszcząca się w miejscowości Dmosin 9a, 95-061 Dmosin, reprezentowana przez Dyrektora.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się listownie na adres: 95-061 Dmosin 9a lub na adres e-mail: bibl.dmosin@wp.pl, lub
z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailem: iod.bibl@iodanych.pl  

II       Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

-    dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;

-    opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

III     Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

-    w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą Biblioteka Publiczna w Dmosinie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych usług i wydarzeń, promowaniu naszej firmy i oferowanych usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust.
1 lit f. RODO;

-    skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

IV     Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

-    podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

-    adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;

-    dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

-    anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany
i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

V       Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

a)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VI     Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VII    Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
W związku z czym:

-    dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

-    dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych
w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII  Państwa prawa:

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00

Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z FB powinni zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją FB.

IX.    Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu
i wpisów na fanpage'u na platformie internetowej Facebook.

X.      Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w oparciu o profilowanie.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.

 

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka.

 

OŚWIADCZENIE

w sprawie przetwarzania danych osobowych umieszczonych

na Profilu Facebook-a Biblioteki Publicznej w Dmosinie

W związku z obserwowaniem profilu Biblioteki Publicznej w Dmosinie pod adresem https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Dmosinie-452935391387531/   (dalej jako: Profil) i aktywnością użytkowników Facebook obserwujących Profil (dalej jako: Użytkownicy), Biblioteka Publiczna w Dmosinie, mieszczące się pod adresem: Dmosin nr 9a, 95-061 Dmosin (dalej jako: Administrator) gromadzi dobrowolnie podane dane osobowe Użytkowników i jest ich administratorem.

Dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Innymi słowy, podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji działalności Administratora, poszerzaniu społeczności jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.

Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Każdy z Użytkowników może w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Każdy z Użytkowników może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Kontakt z Administratorem jest możliwy zarówno elektronicznie: bibl.dmosin@wp.pl, telefonicznie: (46 )874 62 30,  jak i listownie: Dmosin nr 9a, 95-061 Dmosin.

Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.bibl@iodanych.pl.

Facebook może uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Drodzy czytelnicy i osoby korzystające z usług

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1-88) oraz właściwymi przepisami krajowymi.  W niniejszej karcie informacyjnej wyjaśnimy w jakim celu i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa Państwu przysługują. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą karta informacyjną.

 

KARTA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR

NAZWA PLACÓWKI

DANE KONTAKTOWE

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dmosinie

Dmosin nr 9a

95-061 Dmosin

(46 )874 62 30

bibl.dmosin@wp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

IMIĘ I NAZWISKO

 

DANE KONTAKTOWE

Tomasz Kuciński

iod.bibl@iodanych.pl

KATALOG PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

L.P.

DANE

1.

Dane identyfikacyjne uzyskane na etapie rejestracji w katalogu osób korzystających z biblioteki, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, itp.

2.

Dane dotyczące zawieranych umów.

3.

Dane uczestników wydarzeń kulturalnych (wycieczki, prelekcje, pokazy, występy itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, OKRES PRZETWARZANIA

L.P.

CEL

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZETWARZANIA

1.

 

Prowadzenie kart bibliotecznych w kontekście ochrony zbiorów bibliotecznych

Dane czytelników pełnoletnich,

Dane czytelników niepełnoletnich od 15 roku życia,

Oraz   w przypadku czytelników niepełnoletnich poniżej 15 roku życia ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).

W przypadku zaprzestania przez czytelnika z korzystania z biblioteki bez deklarowania takich intencji bibliotece, lub w przypadku wypisania się czytelnika na własną prośbę okresy pięciu lat od daty ostatniego wypożyczenia (zwrotu).

 

2

Prowadzenie sporów prawnych lub windykacji w przypadku niewywiązywania się czytelników z obowiązków zwrotu księgozbiorów.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 14. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).

W przypadku sporów prawnych lub czynności windykacyjnych do czasu zakończenia sporu lub zakończenia czynności windykacyjnych.  

3

Dane uczestników wydarzeń kulturalnych: listy obecności uczestników prelekcji, pokazów, występów, konkursów  

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Podanie danych jest dobrowolne.

Do ustania celu lub wycofania udzielonej zgody. 

4

Dane uczestników wydarzeń kulturalno-turystycznych: wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy turystyczno-kulturalne

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Podanie danych jest dobrowolne.

Do ustania celu lub wycofania udzielonej zgody. 

5

 Dane uczestników wydarzeń kulturalno-turystycznych: wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy turystyczno-kulturalne Dane szczególnej kategorii

Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 litera a) RODO Podanie danych jest dobrowolne.

Do ustania celu lub wycofania udzielonej zgody. 

6

Galeria zdjęć, profil na Facebooku

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Podanie danych jest dobrowolne.

Do ustania celu lub wycofania udzielonej zgody. 

7.

Dane osób korzystających z Punktu Informacji Turystycznej

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Podanie danych jest dobrowolne.

Do ustania celu lub wycofania udzielonej zgody. 

ODBIORCY DANYCH

1.

Upoważnieni pracownicy administratora danych, w zakresie określonym prawem.

2.

Firmy świadczące usługi dla placówki, w minimalnym zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

3.

Organ prowadzący,  ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu.

PRAWA

1.

Prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji czy
i które dane są przetwarzane

Osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich), ma w każdej chwili możliwość dostępu do treści swoich danych.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora.

 

2.

Prawo do poprawienia lub sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich), ma w każdej chwili możliwość poprawić lub sprostować treść swoich danych, jeżeli są np. nieprawdziwe lub błędne, nieaktualne.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora.

3.

Prawo usunięcia danych

Placówka usuwa dane osobowe po ustaniu okresów przetwarzania określonych przepisami prawa lub po ustaniu celu, dla którego dane zostały zebrane.

Osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich), ma w każdej chwili możliwość zgłoszenia żądania o usunięcie danych, jeżeli dane nie zostały usunięte po ustaniu okresów, o których mowa powyżej lub po wycofaniu zgody, jeżeli była ona jedyną podstawą prawną do przetwarzania danych.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora.

4.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli zachodzi podejrzenie, iż dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich), ma prawo zarządzać ograniczenia ich przetwarzania do czasu wyjaśnienia sprawy.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora.

5.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

6.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich), ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych
w przypadkach związanych z ich szczególną sytuacją. Sprzeciwu wobec przetwarzania nie można wnieść, gdy dane przetwarzane są w związku
z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora.

 

7.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z dyrektorem lub naszym inspektorem ochrony danych. Jeżeli nie uzyskają Państwo pomocy przysługuje Państwu zawsze prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SPOSOBY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1.

Dokumenty przechowujemy zgodnie z opracowaną Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

2.

Dostęp do dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione.

3.

System informatyczny jest zabezpieczony hasłami, stosujemy system antywirusowy i firewall.

4.

Budynek jest pod nadzorem, posiadamy system alarmowy.

 

 

                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                              Biblioteki Publicznej w Dmosinie

 

Klauzula informacyjna w związku z korzystaniem z wtyczki „Lubię to” na Facebooku

Kliknij "Lubię to!" a będziesz wiedział o wszystkich nowościach na stronie jako pierwszy! Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych tutaj.

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Biblioteki Publicznej w Dmosinie pod adresem https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Dmosinie-452935391387531/  w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

I.       Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dmosinie mieszcząca się w miejscowości Dmosin 9a, 95-061 Dmosin, reprezentowana przez Dyrektora.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się listownie na adres: 95-061 Dmosin 9a lub na adres e-mail: bibl.dmosin@wp.pl, lub
z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailem: iod.bibl@iodanych.pl  

II       Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

-    dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;

-    opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

III     Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

-    w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą Biblioteka Publiczna w Dmosinie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych usług i wydarzeń, promowaniu naszej firmy i oferowanych usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust.
1 lit f. RODO;

-    skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

IV     Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

-    podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

-    adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;

-    dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

-    anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany
i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

V       Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

a)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VI     Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VII    Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
W związku z czym:

-    dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

-    dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych
w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII  Państwa prawa:

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00

Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z FB powinni zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją FB.

IX.    Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu
i wpisów na fanpage'u na platformie internetowej Facebook.

X.      Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w oparciu o profilowanie.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.