"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie informuje:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
 4. Dane osobowe są weryfikowane z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 5. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a)      udostępniania zbiorów bibliotecznych i kontroli ich zwrotów,

b)      wysyłania przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,

c)      prowadzenia statystyk publicznych,

d)      umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych,

e)      umożliwienia skorzystania z innych usług,

f)       dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442¹, w związku z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na rzecz Biblioteki usługi prawne, doradcze, informatyczne, pocztowe, archiwizowania i niszczenia dokumentów oraz inne firmy świadczące usługi na rzecz Biblioteki. Odbiorcami danych będą pracownicy Biblioteki i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a)      dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)      sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)      usunięcia danych osobowych,

d)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)      przenoszenia danych,

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece w Dmosinie jest możliwy pod adresem email: iodo.bibliotekadmosin@tylda.dot.pl